ลงนามถวายพระพร ๘๔ พรรษา

คลิก  ลงนามถวายพระพร

 

This slideshow requires JavaScript.

 

Advertisements

 

เครื่องมือ Social Media

wordpress  

YouTube          Picasa    SlideShare

Google Docs    Twitter     facebook

Social Media ในการจัดการเรียนรู้

ตัวอย่างผลงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 1/2555

โดย
ครูสายพิน  วงษารัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

This slideshow requires JavaScript.